TUOTTAJAVASTUU ON LAKISÄÄTEINEN VELVOITE

Yrityksillä on lakisääteinen velvollisuus järjestää ja kustantaa tuottajavastuun piiriin kuuluvien käytettyjen tuotteidensa keräys ja kierrätys. Lisäksi kaikkien tuottajavastuussa olevien yritysten tulee joko liittyä tuottajayhteisön jäseneksi tai tehdä hakemus Pirkanmaan ELY-keskuksen tuottajarekisteriin.

Tuottajavastuussa ovat kaikki tahot, jotka maahantuovat tai valmistavat pakkauksia, paperia, renkaita, ajoneuvoja, paristoja ja akkuja sekä sähkölaitteita. Pakkausten osalta tuottajavastuu koskee nyt pakkaajia ja pakattujen tuotteiden maahantuojia, joiden liikevaihto on vähintään 1 MEUR.

ALAKOHTAISET TUOTTAJAYHTEISÖT

Tuottajayhteisön voivat perustaa vain kyseisen alan tuottajat. Tuottajayhteisön tehtävänä on ensisijaisesti hoitaa jäsentensä puolesta tuottajavastuuvelvoitteet eli järjestää kuluttajille maksuttomat tuotteiden vastaanottopaikat sekä tuotteiden kuljetus, kierrätys ja muu jätehuolto sekä tiedotus ja raportoida siitä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Suomessa toimivat eri alojen tuottajayhteisöt ovat perustaneet yhteistyön ja viestinnän tehostamiseksi Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK).

Katso video tuottajavastuusta ja tuottajayhteisöjen toiminnasta

MUITA YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK

Ympäristöministeriö (ajantasainen lainsäädäntö)

Metsäteollisuus ry

Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry

Suomen Kiertovoima ry KIVO

kierrätys.infoEncore Ympäristöpalvelut Oy

Lassila & Tikanoja Oy

Remeo Oy

Suomen Raaka-Aine Kierrätys Oy

Suomen Uusioraaka-aineliitto ry

Jätehuoltoyhdistys ry

Suomen Aaltopahviyhdistys ry

TUOTTAJAYHTEISÖN PALVELUHANKINNAN PERIAATTEET


Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen tuottajayhteisö, joka hoitaa lakisääteisiä tehtäviä. Hankintalaki ei koske SUK:a, mutta yhtiön hankintojen periaatteet ovat avoimia ja julkisia.

Tuottajayhteisön on hankkiessaan tuotteiden uudelleenkäyttöön ja jätehuoltoon liittyviä palveluja otettava tasapuolisesti huomioon muut taloudelliset toimijat ja heidän toimintamahdollisuutensa kyseisillä
markkinoilla siten, että vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen.

Tuottajayhteisö kilpailuttaa lähtökohtaisesti kaikki palvelut. Alle 10.000 euron hankinnat voidaan perustellusti toteuttaa ilman kilpaluista. Hankinnan kohteet ovat pakkausten kierrätystoimintoihin liittyviä palveluita, kuten
terminaalipalveluita, käsittelypalveluita ja kuljetuspalveluita, tai yhtiön sisäiseen hallintoon ja kehittämiseen liittyviä palveluita, kuten ICT-hankintoja ja asiantuntijapalveluita.

Yhtiö noudattaa palveluhankinnoissaan seuraavia yleisiä periaatteita ja menettelyitä

  • Yhtiön hankinnoissa pyritään käyttämään tehokkaasti hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet.
  • Hankintamenettelyyn osallistuvia kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättä ja hankinnoissa toimitaan avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.
  • Kilpailutuksista tehdään tarjouspyyntö, joka lähetetään vähintään kahdelle palveluntarjoajalle, mikäli markkinalla toimii useampi palveluntarjoaja. Tuottajayhteisö voi lisäksi julkaista kilpailutuksesta ilmoituksen www-sivuillaan.
  • Valintaperusteet ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan tarjouspyynnössä. Palveluntarjoajan ympäristö-, tietoturva- ja/tai laatujärjestelmäsertifioinnit otetaan huomioon arvioinnissa.
  • Palveluntarjoajan valinta tehdään kokonaisharkinnan perusteella.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy toimii SUK:n yhteistyökumppanina ja tuottaa yhtiölle kattavasti tuottajavastuutoimintojen hoitamiseen liittyviä palveluita. RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhtiö. SUK on osittain ulkoistanut kilpailutuksia RINKI Oy:lle.